Problemy diagnozowania zaworów maszyn tłokowych

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_202/82

wyślij Piotr Bielawski Katedra Diagnostyki i Remontów Maszyn, Akademia Morska w Szczecinie

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Wskazano na znaczenie zaworów jako zespołów funkcjonalnych maszyn. Podniesiono problem obsługiwania zaworów maszyn. Za jedną z przyczyn utrudnionego obsługiwania uznano brak metodyki diagnozowania zaworów. Wymieniono stosowane metody diagnozowania zaworów maszyn tłokowych i wskazano ich ograniczenia. Scharakteryzowano zawory maszyn pod względem konstrukcyjnym. Zbudowano model zaworu maszyn tłokowych i przedstawiono siły działające na ruchomy element zaworu. Opisano uszkodzenia oraz procesy zużywania elementów zaworów. Przedstawiono profile przylgni grzybków zaworów uszkodzonych w wyniku zużycia tribologicznego. Wykazano wpływ zużycia tribologicznego grzybka i gniazda na wartość skoku zaworu. Przedstawiono przebiegi drogi i przyspieszenia grzybka zaworu w funkcji kąta obrotu wału korbowego. Opisano związki między skokiem zaworu i siłą uderzenia grzybka o gniazdo zaworu. Scharakteryzowano warunki termodynamiczne w szczelinie między grzybkiem a gniazdem zaworu i opisano erozję kawitacyjną w zaworach pomp. Dokonano analizy wpływu uszkodzeń i procesu zużywania na przebiegi sił działających na elementy zaworu. Wykazano, że sygnały wibroakustyczne można uznać za sygnały związane ze stanem technicznym elementów zaworu. Zbudowano model dynamiczny zaworu i przedstawiono drogi propagacji sygnałów wibroakustycznych. Przedstawiono potencjał wibroakustycznych metod diagnozowania zaworów: przedstawiono możliwości diagnozowania na podstawie sygnałów drganiowych i z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej. Wykazano, że związki między uszkodzeniem i sygnałem wibroakustycznym zależą od drogi propagacji sygnału i fazy pracy zaworu.

Słowa kluczowe

diagnozowanie, emisja akustyczna, model zaworu, sygnał drganiowy, sygnał wibroakustyczny, zawór

Problems of reciprocating machine valve diagnostics

Abstract

The importance of the valves as functional units of machine is pointed out. The problem of the valves maintenance is raised. One of the causes of the difficult maintenance is a lack of methodology of valve diagnosing. The methods used for valve diagnosing in piston machines and their limitations are listed. Machine valves are characterized in terms of design. Based on a created model of piston machine valve, the forces acting on the moving part of the valve are shown. Damage to valves and the processes of valve wear are described. The profile of valve head seat damaged as a result of tribological wear is shown. The influence of tribological wear valve head seat and valve seat on the value of valve lift is shown. The velocity and displacement of engine valve stem as a function of the crankshaft angle of rotation is presented. The relationships between valve lift and the impact force acting between the valve head seat and valve seat is described. Thermodynamic conditions in the gap between the valve head seat and valve seat is characterized. Cavitation erosion in pump valves is described. Besides, the influence of damage and wear on the forces acting on valve elements is analyzed. It has been found that vibroacoustic signals may be considered as signals associated with the technical condition of the valve. A dynamic model shows ways of propagation of vibroacoustic signals. The potential of vibroacoustic methods of diagnosing of valves: the ability to diagnose using vibration signals and acoustic emission is shown. It has been proved that relationships between the damage and vibroacoustic signal depend on the path of signal propagation and the phase of valve operation.

Keywords

acoustic emission, diagnosing, valve, vibration signal, vibroacoustic signal

Bibliografia

 1. Schmidt H., Indizierung von Kolbenverdichtern – ein Werkzeug zur Optimierung und zur Zustandsdiagnose, „Industriepumpen + Kompressoren“ 1/2000, 11–16.
 2. Kohlhase N., Sauter M., Condition Monitoring Systeme für oszillierende Membranpumpen, „Industriepumpen + Kompressoren“ 4/2004, 164–168.
 3. Madej H., Diagnozowanie uszkodzeń układu wymiany ładunku silnika spalinowego SI metodami wibroakustycznymi, „Przegląd Mechaniczny” 4/2009, 37–41.
 4. Orend B., Meyer I., Schadensfrüherkennung mittels Körperschall, „MTZ“ 05/2009, Jahrgang 70, 386–391.
 5. Białek P., Bielawski P., Vibration signals of reciprocating compressor valves, XXXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSo’12, AM Gdynia 22–23.11.2012 r., s. 17 streszczenie + CD (2012).
 6. Nägel H., Hermetisch dichte Slurrypumpe mit automatischer Überwachung der Förderventile, „Industriepumpen + Kompressoren“ 1/2004, 10–13.
 7. Schlücker E., Blendinger S., Schade O., Verschleiß durch Kavitation in Ventilspalt fluidgesteuerter Ventile, „Tribologie + Schmierungstechnik“ 55/2008, Jahrgang 3, 28–31.
 8. Greuter E., Zima S., Motorschäden. Schäden an Verbrennungsmotoren und deren Ursachen. Vogel, Würzburg 2000.
 9. Bielawski P., Raunmiagi Z., Tribological wear of Diesel engine atomisers, XXXIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSo’12, AM Gdynia 22–23.11.2012 r., s. 17 streszczenie + CD (2012).
 10. MAN B&W: Operating manual for diesel engines type L48/60. Augsburg 1994.
 11. Schwarz D., Bach M., Fuoss K., Messungen der Ventiltriebsdynamik am befeuerten Verbrennungsmotor, „MTZ“ 06/2009, Jahrgang 70, 480–487.
 12. Bielawski P., Elementy diagnostyki mechanizmów tłokowo-korbowych maszyn okrętowych. Studia Nr 39, WSM, Szczecin, 2002.
 13. Vetter G., Biegner A., Schallemission durch selbsttätige Ventile oszillierender Verdrängerpumpen, „Industriepumpen + Kompressoren“ Heft 3/1999, 167–174.
 14. Bielawski P., Diagnozowanie z wykorzystaniem emisji akustycznej, V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna: 17–20.09.2001 r., Łagów Lubuski „Diagnostyka Procesów Przemysłowych, DPP’01”, 523–526.