Pomiary Automatyka Robotyka (ISSN 1427-9126) jest czasopismem naukowo-technicznym obecnym na rynku wydawniczym od 1997 r. Przez 18 lat miało postać miesięcznika, w którym publikowane były artykuły naukowe, a także materiały promocyjne, reklamy, relacje z targów i innych imprez. Wydawany obecnie kwartalnik zawiera artykuły recenzowane prezentujące wyniki teoretyczne i praktyczne prowadzonych prac naukowo-badawczych oraz artykuły przeglądowe, stanowiące kompendium wiedzy w węższych obszarach – wszystko w zakresie szeroko rozumianej automatyki, robotyki i metrologii.

Wydawanie kwartalnika Pomiary Automatyka Robotyka − zadanie finansowane w ramach umowy 907/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki za publikacje naukowe w kwartalniku Pomiary Automatyka Robotyka wynosi obecnie 100 pkt. (wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r., poz. 29984). Przypisane dyscypliny naukowe - automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria mechaniczna.

Kwartalnik jest organem wydawniczym Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR - organizacji prowadzącej działalność naukowo-techniczną w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów, reprezentującej Polskę w międzynarodowych organizacjach IFAC, IMEKO, IFR.