Ważne informacje

Za artykuł naukowy – zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych – należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również glosy lub komentarze prawnicze.

Wskazówki dla autorów przygotowujących artykuł naukowy do publikacji

Artykuły naukowe zgłoszone do publikacji w kwartalniku „Pomiary Automatyka Robotyka” powinny spełniać liczne kryteria. Prosimy o sprawdzenie:
–    tytuł artykułu (nieprzekraczający 80 znaków) w języku polskim oraz angielskim,
–    imię i nazwisko Autora/Autorów, adres e-mail, afiliacja, identyfikator ORCID,
–    streszczenie artykułu (o objętości 200–250 słów) w języku polskim oraz angielskim,
–    słowa kluczowe (5–8 haseł) w języku polskim oraz w języku angielskim,
–    bibliografia załącznikowa zawierająca pełny opis publikacji zwartych, artykułów w czasopismach z identyfikatorami DOI,
–    zasadnicza część artykułu – w języku polskim (lub w j. angielskim),
–    podpisy pod rysunkami w języku polskim oraz angielskim,
–    tytuły tabel w języku polski oraz angielskim,
–    ilustracje/grafika jako osobne pliki w formacie .eps, .cdr, .jpg, .png lub .tiff, w rozdzielczości min. 300 dpi, min. 1000 pikseli szerokości, opisane zgodnie z numeracją grafiki w tekście.

Artykuł powinien mieć objętość równą co najmniej 0,6 arkusza wydawniczego, nie powinien przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami lub 3000 cm2 ilustracji, wzorów), co daje ok. 8 stron złożonego tekstu. W przypadku artykułów przekraczających tę objętość sugerowany jest podział na części. Nie drukujemy komunikatów!

System recenzencki PAR

Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły wcześniej niepublikowane, które przeszły etap weryfikacji redakcyjnej. Autorzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść artykułu. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty językowej i stylistycznej oraz zmian terminologicznych. Przed publikacją autorzy akceptują końcową postać artykułu.

Procedurę publikowania artykułów naukowych wspiera system recenzencki.

Przyjmujemy artykuły również tradycyjną drogą e-mailową. Dalej gwarantujemy realizację tzw. podwójnie ślepej recenzji. Przesyłając artykuł do recenzji należy usunąć wszelkie elementy wskazujące na pochodzenie artykułu - dane Autorów, ich afiliację, notki biograficzne.

Dopiero po recenzji i poprawkach sugerowanych przez Recenzentów należy przygotować ostateczną postać artykułu. W przypadku zauważonych problemów, prosimy o kontakt z Redakcją nauka@par.pl.

Oświadczenie dotyczące jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji

Redakcja kwartalnika naukowo-technicznego „Pomiary Automatyka Robotyka”, wdrażając politykę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnoszącą się do dokumentowania etycznego działania autorów, wymaga od autorów i współautorów artykułów podpisania przed przyjęciem artykułu do druku w kwartalniku oświadczenia zawierającego:

  1. informację o udziale merytorycznym każdego wymieniowego autora w przygotowaniu publikacji – celem jest wykluczenie przypadków tzw. "guest authorship", tj. dopisywania do listy autorów publikacji nazwisk osób, których udział w powstaniu publikacji był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.
  2. informację o uwzględnieniu w publikacji wszystkich osób, które miały istotny wpływ na jej powstanie – celem jest:
    a) potwierdzenie, że wszystkie osoby mające udział w powstaniu pracy zostały uwzględnione albo jako współautorzy albo jako osoby, którym autor/autorzy dziękują za pomoc przy opracowaniu publikacji,
    b) potwierdzenie, że nie występuje przypadek "ghostwriting", tzn. nie występuje sytuacja, w której osoba wnosząca znaczny wkład w powstanie artykułu nie została wymieniona jako współautor ani nie wymieniono jej roli w podziękowaniach, natomiast przypisano autorstwo osobie, która nie wniosła istotnego wkładu w opracowanie publikacji;
  3. informację o źródłach finansowania badań, których wyniki są przedmiotem publikacji – w przypadku finansowania publikacji przez instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia lub inne podmioty, wymagane jest podanie informacji o źródle środków pieniężnych, tzw. „financial disclosure” – jest to informacja obligatoryjna, nie koliduje ze zwyczajowym zamieszczaniem na końcu publikacji informacji lub podziękowania za finansowanie badań.

Umowa o nieodpłatne przeniesienie praw majątkowych do utworów z zobowiązaniem do udzielania licencji CC-BY Uznanie autorstwa 3.0

Z chwilą przyjęcia artykułu do publikacji następuje przeniesienie majątkowych praw autorskich na wydawcę. Umowa jest podpisywana przed przekazaniem artykułu do recenzji. W przypadku negatywnych recenzji i odrzucenia artykułu umowa ulega rozwiązaniu.