Numer 1/2000

Od redakcji

Streszczenia artykułów naukowych

5

Hardware’owa realizacja organu decyzyjnego robota mobilnego

Jan Kazimierczak

Przedstawiono pewną interpretację formalną płaszczyzny z różnorodną konfiguracją przeszkód, po której ma się przemieszczać robot mobilny. Działanie robota wyrażono w postaci grafów, na podstawie których określono strukturę blokową hardware’u pełniącego funkcję organu decyzyjnego robota. Pokazano, że grafy te można przedstawić w postaci wyrażeń symbolicznych, które z kolei przekształcane są na wyrażenia symboliczne określające strukturę logiczną poszczególnych bloków hardware’u na poziomie bramek logicznych i przerzutników.

Hardware realization of mobile robot decision organ
A formal interpretation of plane with miscellaneous obstacles configuration is presented. The mobile robot will be dislocate in this plane. Robot activity is described by means of graphs. It implies block structure of hardware, which plays the role of robot decision organ. There is shown that these graphs can be represented by symbolic expressions. The latter can be transformed to other symbolic expressions, whose describes logical structure of hardware blocks, at the level of logical gates and flip-flops.

14

Automatycznie sterowany suport poprzeczny tokarki z elektrycznym silnikiem liniowym

Stefan Krajewski

Artykuł omawia nowe rozwiązanie konstrukcyjne suportu narzędziowego tokarskiego wyposażonego w elektryczny bezpośredni serwonapęd liniowy oraz wyniki obliczeń kinematycznych, badań dynamicznych i technologicznych suportu modelowego w zastosowaniu do toczenia wykańczającego owalnych tłoków silnikowych. Zastosowanie współczesnej techniki CNC i nowoczesnego elektrycznego liniowego napędu bezpośredniego umożliwiło toczenie zarysu owalnego z programu NC z prędkością obrotową przekraczającą 2000min-1, przy której suport narzędziowy wykonuje ruchy o małej amplitudzie <0,5 mm z przyspieszeniem ok. 70 m×s-2.

Automatically controlled lathe cross slide with electric linear motor
A new design of lathe tool slide equipped with electric servo drive is discussed. Dynamic and technological models of slide, used for noncircular workpieces turning, are presented. Results of models performance tests are shown. The work has been carried out for accuracy (finishing) turning of oval pistons. Modern CNC control and direct electric drive for linear feed make possibility to form a noncircular shape without a template. The rotational speed of a spindle is higher than 2000 rpm, lathe cross slide movement amplitude is less than 0,5 mm and its acceleration is 70 m×s-2.

Konkurs PPP’99

Pomiary w ruchu obrotowym

Nowe produkty

Zintegrowane Laboratoria Mechatroniki

Robotyka w dwóch zdaniach

Zabudowa maszyn i urządzeń. Stary system, nowe możliwości

Szczelność wyrobów. Metody i urządzenia do wykrywania nieszczelności oraz oceny szczelności wyrobów

Andrzej Szawłowski

Nowe książki

35

Polski System Oceny Zgodności w drodze do rozwiązań europejskich

Wojciech Henrykowski, Jan Bek

Opisano krajowy system badań i certyfikacji i podano jego podstawy prawne. Wymieniono organizacje międzynarodowe, których certyfikaty uznawane są w Polsce i dyrektywy Unii Europejskiej, które mają być sukcesywnie wprowadzane. Opisano nową ustawę o badaniach i certyfikacji wprowadzającą jednakowe zasady certyfikacji dla produktów krajowych i zagranicznych oraz dwa obszary certyfikacji: dobrowolny i obowiązkowy.

Polish System of Conformance Testing towards European solutions
Polish system of testing and certification is described and its law foundations are shown. There are enlisted international organizations whose certificates are accepted in Poland , and also directives of European Community which will be introduced in succession. The new act of testing and certification is described. This act introduces unified rules of certification for domestic and foreign products, and two certification areas, i.e. voluntary and obligatory.

Przegląd czasopism zagranicznych

INSEL’99 Czwarte Międzynarodowe Seminarium

O pułapkach językowych

Projekty do wykorzystania

Serwis Czytelników

Zapraszamy do współpracy, prenumeraty i reklamy (cennik)

W następnym numerze

Firmy reklamujące się w numerze

28

APS Sp. z o.o.

44

ASTOR Sp. z o.o.

17

BALLUFF Sp. z o.o.

27

Honeywell

29

INTEX Sp. z o.o.

26

METRONIC INSTRUMENTS sc

26

Newtech Engineering Sp. z o.o.

1

OEM AUTOMATIC Sp. z o.o.

21

OEM AUTOMATIC Sp. z o.o.

43

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

26

PIAZAP Sp. z o.o.

30

RELPOL Automatic Sp. z o.o.

2

SeMaC Sp. z o.o.