Dla autorów

Kwartalnik naukowo-techniczny Pomiary Automatyka Robotyka jest indeksowany w bazach BAZTECH, Google Scholar oraz INDEX COPERNICUS (ICV 2022: 91,28), a także w bazie naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych ARIANTA. Przyłączając się do realizacji idei Otwartej Nauki, udostępniamy bezpłatnie wszystkie artykuły naukowe publikowane w kwartalniku naukowo-technicznym "Pomiary Automatyka Robotyka".

Uznanie autorstwa 3.0 – to licencja Creative Commons, którą stosujemy do wszystkich publikowanych artykułów naukowych. Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa.

Proces zgłaszania publikacji i ich recenzję wspiera system recenzencki.

Decyzję o przyjęciu artykułu do dalszego przetwarzania przesyłamy w ciągu 10 dni. Decyduje o niej tematyka artykułu (zgodność z profilem kwartalnika) oraz wynik działania procedury antyplagiatowej.

Ważne informacje

Za artykuł naukowy – zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych – należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również glosy lub komentarze prawnicze.

Zasady recenzowania

Ważne informacje i wskazówki dotyczące procesu recenzowania artykułów naukowych w kwartalniku naukowo-technicznym "Pomiary Automatyka Robotyka".