Wynalazczość wspomagana sztuczną inteligencją a ochrona patentowa w prawie polskim i europejskim. Perspektywa porównawcza

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_250/79

wyślij Michał Szkaradek *, Justyna Telenga ** * College of Europe/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ** Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie/Université de Poitiers

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę złożonej relacji między sztuczną inteligencją (AI) a prawem patentowym. Jak twierdzą autorzy, chociaż wynalazki są generalnie uprawnione do ochrony patentowej, te w większości lub w pełni stworzone przez AI nie kwalifikują się do takiej ochrony w ramach obecnych polskich i europejskich regulacji. W artykule przytoczono definicję AI i przedstawiono kryteria zdolności patentowej, podkreślając, że wynalazki generowane przez AI stanowią wyzwanie dla istniejących ram prawnych.

Słowa kluczowe

ochrona własności intelektualnej, patent, patent europejski, prawo UE, sztuczna inteligencja, wynalazczość

Inventiveness Aided by Artificial Intelligence and Patent Protection in Polish and European Law. A Comparative Perspective

Abstract

The article scrutinises the intricate interplay between artificial intelligence (AI) and patent jurisprudence. According to the authors, while inventions conventionally qualify for patent protection, those predominantly or entirely conceived by AI fall outside the purview of extant Polish and European legislative frameworks. The article delineates the parameters of AI and explicates the criteria for patentability, accentuating that inventions engendered by AI present a conundrum for the prevailing legal paradigms.

Keywords

artificial intelligence, European patent, Intellectual Property Protection, inventiveness, patent, UE law

Bibliografia

 1. Abbott R., I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law, “Boston College Law Review”, Vol. 57, No. 4, 2016, DOI: 10.2139/ssrn.2727884.
 2. Aubin C., Intelligence artficielle et brevets, “Les Cahiers de propriété intellectuelle“, Vol. 30, No. 3, 2018, 947–984.
 3. Balganesh S., Foreseeability and Copyright Incentives, “Harvard Law Review”, Vol. 122, 2009.
 4. Benj E., US rejects AI copyright for famous state fair- -winning Midjourney art, “ArsTechnika”, 11.09.2023 r., [https://arstechnica.com/information-technology/2023/09/ us-rejects-ai-copyright-for-famous-state-fair-winning-midjourney-art].
 5. Biga B., Ekonomiczna analiza odmienności własności intelektualnej i materialnej na przykładzie patentu, „Studia Ekonomiczne”, Vol. 312, 2017, 18–29.
 6. Cordier G., Dubreuil-Blanchard M., Bellaiche N., Sutherland E., Depôt de brever: l’IA peut-elle être l’inventeur?
 7. Deltorn J.-M., Macrez F., La protection des applications de l’intelligence artificielle et de ses produits par le brevet en Europe [w:] “La propriété intellectuelle renouvelée par le numérique”, 2020, 13-32.
 8. Demendecki T., Niewęgłowski A., Sitko J.J., Szczotka J, Tylec G., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015.
 9. Gestin-Villon C., La protection par le droit d’auteur des créations générées par intelligence artificielle, Sceaux 2017.
 10. High P., Carnegie Mellon Dean Of Computer Science On The Future Of AI, “Forbes”, 30.10.2017 r., [www.forbes. com/sites/peterhigh/2017/10/30/carnegie-mellon-dean-of-computer-science-on-the-future-of-ai/?sh=c00475321979]
 11. Johnson D.E., Statute of Anne-imals: Should Copyright Protect Sentient Nonhuman Creators?, Animal Center, 2008, 15–52.
 12. Kostański P., Żelechowski Ł., Prawo własności przemysłowej, Wyd. 2, Warszawa 2020.
 13. Lai L., Świerczyński M. (red.), Prawo sztucznej inteligencji, (red.) Warszawa 2020.
 14. Lince T., “A step-change for the IP system” – groundbreaking study examines trademark impact of generative AI, World Trademark Review, 02.08.2023.
 15. Makulska D., Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 88: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju (2012).
 16. Markiewicz R., Sztuczna inteligencja i własność intelektualna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2018/2019.
 17. Oriakhogba D., DABUS Gains Territory in South Africa and Australia: Revisiting the AI-Inventorship Question, “South African Intellectual Property Law Journal”, Vol. 9, 2021, 87–108, DOI: 10.2139/ssrn.3998162.
 18. Reines E.R., Patent trolls: fact or fiction?, Hearing before the Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the Committee on the Judiciary House of Representatives, Government Printing Office, Washington 2006.
 19. Schuster W.M., Artificial Intelligence and Patent Ownership, “Washington and Lee Law Review”, Vol. 75, No. 4, 2019, 1945–2004.
 20. Wyczik J., Prawa własności intelektualnej wobec rozwoju technologii sztucznej inteligencji, „Prawo Mediów Elektronicznych”, Nr 2, 2021, 26–36, DOI: 10.34616/139309.
 21. Żelechowski Ł., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020.