Ważne zmiany w obowiązywaniu Dyrektywy Maszynowej

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_249/119

wyślij Agnieszka Wilk-Ilewicz Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono przegląd ważnych zmian wymagań wprowadzanych za pomocą nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE, które z dniem 20 stycznia 2027 r. zacznie obowiązywać w Europejskim Obszarze Gospodarczym i zastąpi stosowaną dotychczas dyrektywę maszynową 2006/42/WE. Ważniejsze zmiany to: wprowadzenie precyzyjnych definicji i pojęć, np. „maszyna nieukończona”, klarownych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz procedury oceny zgodności, uwypuklenie roli producenta przy przeprowadzaniu oceny ryzyka dla produktu objętego zakresem stosowania rozporządzenia, wprowadzenie zasady należytej staranności działania dystrybutora, określenie formy instrukcji obsługi, i wreszcie podkreślenie obowiązków Państw Członkowskich dotyczące nadzoru rynku.

Słowa kluczowe

dyrektywa maszynowa, maszyna nieukończona

Important Changes in the Application of the Machinery Directive

Abstract

After 15 years of validity of the Machinery Directive 2006/42/EC a big change awaits us. We will soon be obliged to apply Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery. Replacing the directive with a regulation aims to avoid divergent implementation of the directives’ provisions and, consequently, inconsistent interpretation of the provisions at national level. The provisions of the regulation, due to the importance of regulations in the field of, for example, health and safety protection and conformity assessment, must be applied in a uniform manner by all entities throughout the European Union. An additional argument for the change was that the current regulations are not adapted to the technological changes that are dynamically occurring on the market. The provisions of the regulation will apply from January 2027.

Keywords

Machinery Directive

Bibliografia

  1. Klimasara W., Nowa Dyrektywa Maszynowa 2006/42/ WE – przegląd zmian, „Pomiary Automatyka Robotyka”, R. 13, Nr 11, 2009, 6-9.
  2. Wersja skonsolidowana: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0042-20091215&from=PL
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG, Dz. Urz. UE L 165 z dnia 29 czerwca 2023 r.).
  4. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Komentarz do art. 288 (red. A. Wróbel), LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
  5. Prechal S., Directives in EC Law, Oxford 2005. 6. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1977 r. w sprawie 50/76 Amsterdam Bulb BV przeciwko Produktschap voor Siergewassen, ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:13.