Badanie skuteczności materiałów siatek maskujących w aspekcie obserwacji z pozycji BSP

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_249/39

wyślij Anna Szajewska *, Paweł Kalinowski **, Krzysztof Szajewski *** * Akademia Pożarnicza, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa ** Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa *** Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki obserwacji wykonanych z powietrza za pomocą BSP w podczerwieni. Warunki obserwacji były zbliżone do rzeczywistych warunków pola walki. Wyniki obserwacji porównano z badaniami laboratoryjnymi, w których użyto wzorca ciała czarnego do pomiaru transmisji radiacyjnej 11 różnych materiałów siatek maskujących. W badaniach odniesiono się do zmierzonej procentowej przepuszczalności promieniowania badanych materiałów, oznaczonych dalej w artykule współczynnikiem transparentności. Z przeprowadzonych badań wynika, że korelacja między transparentnością w świetle widzialnym i promieniowaniem podczerwonym przechodzącym przez materiał maskujący dla przebadanych materiałów nie jest zbieżna. Biorąc pod uwagę fakt, że siatki maskujące i materiały, z których są one wykonywane, stały się wyposażeniem bardzo pożądanym na współczesnym polu walki i wiele podmiotów rozpoczęło ich produkcję, powstała silna potrzeba opracowania szybkiej metody oceny przydatności takich materiałów w aspekcie kamuflażu termicznego. W pracy zaproponowano zastosowanie prostego wskaźnika oceny kamuflażu wyznaczanego na podstawie transparentności w dwóch zakresach spektralnych.

Słowa kluczowe

BSP, kamuflaż termiczny, ocena kamuflażu, rozpoznanie w podczerwieni, siatki maskujące, teledetekcja

Testing the Effectiveness of Camouflage Nets Materials in Terms of Observation from the UAV Position

Abstract

This article presents the results of aerial observations conducted using infrared airborne surveillance platforms. The observation conditions closely resembled real battlefield conditions. The observation results were compared with laboratory studies that utilized a black body reference to measure the radiative transmission of 11 different masking nets materials. The research referred to the measured transparency coefficient of the tested materials. The conducted research indicates that there is no consistent correlation between transparency in visible light and infrared radiation passing through the masking material for the tested materials. Considering that camouflage meshes and the materials from which they are made have become highly sought-after equipment on the modern battlefield, with many entities initiating their production, there is a strong need to develop a rapid method for assessing the suitability of such materials in terms of thermal camouflage. The study proposes the utilization of a simple camouflage evaluation index based on transparency in two spectral ranges.

Keywords

camouflage evaluation, camouflage nets, infrared reconnaissance, remote sensing, thermal camouflage, UAV

Bibliografia

  1. ATP-3.3.7 Guidance for the training of unmanned aircraft systems (UAS) operators, Edition B, Version 1, NATO Standardization Agency, 2014, 1–4.
  2. Kaushik R., Selvamurthy W., Starlink’s Role in Ukraine – Portent of a Space War?. “Journal of Defence Studies”, Vol. 17, No. 1, 2023, 25–44.
  3. Kuznetsov A., Gashnikov M., Increasing the Size of the Camouflage Area for Remote SensingImages. [In:] Proceedings of 2021 Ural Symposium on Biomedical Engineering. Radioelectronics and Information Technology (USBEREIT). Jekaterynburg. Rosja. 2021, 0312–0315. DOI: 10.1109/USBEREIT51232.2021.9455113.
  4. Qi Lv, Baoyu Ding, Ling Li, Research on Evaluation of Target Thermal Infrared Camouflage Effect Based on Image Features. [In:] Proceedings of 2019 IEEE 2nd International Conference on Information Systems and Computer Aided Education (ICISCAE), 2019, DOI: 10.1109/ICISCAE48440.2019.221678.
  5. Norma Obronna NO-10-A504: 2017 „Pokrycia i komplety maskujące - Badania”.
  6. Olsen F.B., Methods for Evaluating Thermal Camouflage, RTO SCI Symposium on “Sensors and Sensor Denial by Camouflage, Concealment and Deception”, Brussels, Belgium, 19–20 April 2004.
  7. Townshend J.R.G, Goff T.E., Tucker C.J., Multitemporal Dimensionality of Images of Normalized Difference Vegetation Index at Continental Scales, “IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing”, Vol. GE-23, No. 6, 1985, 888–895, DOI: 10.1109/TGRS.1985.289474.