Radiacyjny model obudowy chłodzonego matrycowego detektora podczerwieni

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_242/67

wyślij Tomasz Sosnowski *, Grzegorz Bieszczad *, Sławomir Gogler *, Henryk Madura *, Mariusz Felczak **, Robert Strąkowski ** * Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa ** Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Instytut Elektroniki

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie podczerwone pochodzące od obserwowanych obiektów. Jej głównym elementem jest matryca detektorów podczerwieni, która przetwarza odbierane promieniowanie na sygnał elektryczny. Źródła promieniowania rejestrowane przez detektor można podzielić jako użyteczne odbierane z obserwowanej sceny oraz nieużyteczne odbierane od takich obiektów jak obudowa detektora, elementy obiektywu. Te nieużyteczne źródła promieniowania mają istotny wpływ na konstrukcję samego detektora. W artykule przedstawiono model obudowy detektora oraz ilościową analizę wpływu różnych źródeł promieniowania na możliwość skutecznej detekcji promieniowania z obserwowanej scenie.

Słowa kluczowe

promieniowanie radiacyjne, termowizja

Radiation Model of a Housing of Cooled Infrared Detector Array

Abstract

The infrared camera detects infrared radiation from the observed objects, Its main element is the array of infrared detectors, which converts the received radiation into an electrical signal. The radiation sources recorded by the detector can be divided as useful, received from the observed scene, and useless received from such objects as the detector housing and lens elements. These unusable radiation sources have a significant impact on the design of the detector itself. The article presents a model of the detector housing and a quantitative analysis of the influence of various radiation sources on the effectiveness of radiation detection from the observed scene.

Keywords

infrared radiation, thermovision

Bibliografia

 1. Bieszczad G., Krupiński M., Madura H., Sosnowski T., Thermal camera for autonomous mobile platforms, [In:] Nawrat A., Kuś Z. (eds.), Vision Based Systems for UAV Applications, Heidelberg: Springer International Publishing, 2013, 95–114, DOI: 10.1007/978-3-319-00369-6_6.
 2. FLIR ISC9705 LOW STANDARD 320, FLIR Systems, 2002:13.
 3. Gross H., Handbook of Optical Systems, Volume 1: Fundamentals of Technical Optics, Wiley-VCH, 2005.
 4. Howell J.R., A Catalog of Radiation Heat Transfer Configuration Factors.
 5. Howell J.R., Mengüç M.P., Siegel R., Thermal Radiation Heat Transfer, Boca Raton London New York: CRC Press, 2020, DOI: 10.1201/9780429327308.
 6. MT3230DA 320 × 240 – 30 µm DI ROIC, Mikro-Tasarım Elektronik.
 7. Song P., Ye Z., Hu W., Hu X., Injection effciency of DI and CTIA readout integrated circuit, 2015 International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices (NUSOD), IEEE, 2015, 81–82, DOI: 10.1109/NUSOD.2015.7292832.
 8. Sosnowski T., Bieszczad G., Kastek M., Madura H., Digital image processing in high resolution infrared camera with use of programmable logic device, Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, Vol. 7838, 2010, DOI: 10.1117/12.865026.
 9. Sosnowski T., Madura H., Bieszczad G., Kastek M., Chmielewski K., Construction, parameters, and research results of thermal weapon sight, Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, Vol. 8193, 2011, DOI: 10.1117/12.900867.
 10. Vollmer M., Möllmann K.P., Infrared Thermal Imaging: Fundamentals, Research and Applications, Weinheim, Germany: Wiley Blackwell, 2017.
 11. Więcek B., De Mey G., Termowizja w podczerwieni. Podstawy i zastosowania, Łódź: Wydawnictwo PAK, 2011.
 12. Willers C.J., Electro-Optical System Analysis and Design: A Radiometry Perspective, SPIE, 2013, DOI: 10.1117/3.1001964. 13. Wolfe W.L., Introduction to Radiometry, SPIE Press, 1998.