Metody zapewnienia EMC kasownika biletów według Regulaminu EKG ONZ nr 10.06

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_241/87

wyślij Grzegorz Pawłowicz BEESSET Sp. z o.o., Białystok

Pobierz Artykuł

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów oraz zmiany konstrukcyjne urządzenia, których celem było spełnienie wymagań w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych z urządzenia zgodnie z Regulaminem EKG ONZ nr 10.06. Opisano kolejne etapy badań, wyciągnięte wnioski oraz przeprowadzone modyfikacje urządzenia. Przedmiotem badań był kasownik biletów papierowych i elektronicznych umożliwiający zakup biletów przy udziale zbliżeniowej karty płatniczej i karty miejskiej. W toku badań przedstawiono efektywność wybranych metod mających na celu zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej urządzenia.

Słowa kluczowe

Automotive, EMC, EMI, kasownik biletów, LVDS, PCB

Methods of Improving EMC for Ticket Validator According to UNECE Regulation No. 10.06

Abstract

The article presents the results of measurements and design changes to the certain electronic device, the purpose of which was to meet the requirements for the levels of electromagnetic disturbance emission from the device in accordance with the UNECE Regulation No. 10.06. The successive stages of the research are described. The subsequent modifications of the device in accordance to the research findings are also described. The subject of the research was the validator of paper and electronic tickets, enabling the purchase of tickets with the use of a contactless payment card and a city card. In the course of the research, the effectiveness of selected methods of ensuring the electromagnetic compatibility of the device was presented.

Keywords

Automotive, EMC, EMI, LVDS, PCB, ticket validator

Bibliografia

  1. Rybak T., Steffka M., Automotive Electromagnetic Compatibility (EMC), Springer, 2004, DOI: 10.1007/b101849.
  2. Regulamin nr 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych [ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42017X0260&from=DA  ]
  3. LVDS: The ribbon cable connection. Texas Instruments [ www.ti.com/lit/an/slyt172/slyt172.pdf?&ts=1589661046573 ]
  4. Coombs C.F., Jr., Holden H.T., Printed Circuits Handbook, Sixth Edition 2008, The McGraw-Hill Companies
  5. DC-DC Converters Suppress EMI: Minimizing EMI at its Source [ www.powerelectronics.com/content/article/21857687/dcdc-converters-suppress-emi-minimizing-emiat-its-source ]
  6. Board Design Guidelines for LVDS Systems, Altera [ http://ohm.bu.edu/~pbohn/CMS_DCC/Documentation/lvdsboardwp.pdf ]
  7. https://www.teseq.com/products/downloads/brochure/GTEM_Cells.pdf 
  8. CISPR 25:2016 Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers