Estymacja niepewności rozszerzonej punktów charakterystyki z dwóch pomiarów kontrolnych

pol Artykuł w języku polskim DOI: 10.14313/PAR_235/75

wyślij Zygmunt Lech Warsza *, Jacek Puchalski ** * Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ** Główny Urząd Miar, Warszawa

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Omówiono zasady szacowania niepewności punktów funkcji opisującej charakterystykę na podstawie wyników pomiarów w dwu punktach kontrolnych. Niepewności typu B o rozkładzie równomiernym szacuje się na podstawie wartości dopuszczalnych maksymalnych błędów przyrządu przyjmując współczynnik korelacji równy 1 dla pomiarów wykonanych tym samym przyrządem oraz 0 dla różnych przyrządów. Niepewności typu A pomiarów w punktach kontrolnych szacuje się metodą statystyczną. Przy pomiarach tych przeprowadzonych synchronicznie estymuje się też współczynnik korelacji. Następnie metodą Monte Carlo estymuje się niepewności składowe, złożone i rozszerzone oraz korelację punktów funkcji opisującej badaną charakterystykę.

Słowa kluczowe

interpolacja, metoda Monte Carlo, niepewności składowe typów A oraz B, współczynnik korelacji

Estimation of the Extended Uncertainty of Points of the Characteristic from Two Control Measurements

Abstract

The idea of estimation the uncertainty of function points describing the characteristics on the basis of measurement results at two control points was discussed. The uncertainties type B are estimated as for data with uniform distribution based on the permissible maximum errors of instrument, assuming a correlation coefficient of 1 for the measurements by same instrument and 0 by different. The uncertainties type A are estimated by the statistical method as for data with normal distribution. For synchronous control measurements, a correlation coefficient is also estimated. On this basis, component, complex and extended uncertainties and correlation coefficient are estimated for other points of the function describing the examined characteristic of tested object, using the Monte Carlo method.

Keywords

correlation coefficient, interpolation, Monte Carlo Method, uncertainty and correlations components of the type A and type B

Bibliografia

  1. JCGM100:2008, Evaluation of measurement data -Guide to the expression of uncertainty in measurement; +JCGM101:2008 Supplement 1 – Propagation of distributions using a Monte Carlo method; JCGM102:2011 Supplement 2 – Extension to any number of output quantities.
  2. Warsza Z.L., Metody rozszerzenia analizy niepewności pomiarów. Monografia PIAP 2016, ISBN 978-83-61278-31-3.
  3. Warsza Z.L., Puchalski J., Estymacja niepewności charakterystyki z pomiarów w punktach kontrolnych, „Pomiary Automatyka Robotyka”. R. 22, Nr 4, 2018, 39–50, DOI: 1014311/PAR_230/39.
  4. Warsza Z.L., Puchalski J., Ocena niepewności charakterystyki z dwu pomiarów kontrolnych, „Przemysł Chemiczny”, T. 98, Nr 6, 2019, 967–974, DOI: 10.15199/62.2019.6.22.
  5. Warsza Z.L., Puchalski J., Ocena niepewności punktów charakterystyki z dwu pomiarów kontrolnych, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 66, 2019, 101–108, DOI: 10.32016/1.66.21.
  6. Warsza Z.L., Puchalski J., Idzkowski A., Application of the vector method for estimating characteristic function based on measurements uncertainty at two control points. Proc. of AMSA V 18–20 Sept. 2019, Novosibirsk NSTU, 60–73, ISSN 2313-870X (amsa.conf.nstu.ru).
  7. Warsza Z.L., Puchalski J., Estimation of the uncertainty in selected points of measured function from two control measurements. Extended abstract and presentation on MATHMET 2019, Lisbon, Portugal, 22. Nov. 2019.