Systemy mechatroniczne w rehabilitacji ruchowej

pol Artykuł w języku polskim DOI:

Wojciech J. Klimasara , Andrzej Bratek , Marek Pachuta , wyślij Zbigniew Pilat Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Pobierz Artykuł

Streszczenie

Referat dotyczy systemów mechatronicznych do wspomagania rehabilitacji ruchowej pacjentów po przebytych udarach mózgu lub schorzeniach ortopedycznych, które zostały opracowane w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów. Opisano dwa systemy: RENUS-1 do rehabilitacji kończyn górnychoraz RENUS-2 do rehabilitacji kończyn dolnych. Oba systemy są wynikiem realizacji zadań badawczych w projekcie PW-004/ITE/02/2004, objętym Programem Wieloletnim PW-004, koordynowanym przez Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu.

Słowa kluczowe

system mechatroniczny, system wspomagania rehabilitacji

Mechatronics systems in motor rehabilitation

Abstract

In this paper are shortly presented the mechatronic systems for support the motor rehabilitation of patients after stroke or orthopedic illness. The first system called RENUS-1 is designed for support the upper limb rehabilitation and the second system - RENUS-2 - is for the rehabilitation of lower limb. Both systems are created and built in the Industrial Institute for Automation and Measurements. They are the results of research tasks in the PW-004/ITE/02/2004 project covered by Multiyear Program that was coordinated by Institute of Operating Technology PIB in Radom.

Keywords

mechatronic system, rehabilitation support system

Bibliografia

  1. Wojciech J. Klimasara: Raporty i sprawozdania końcowe z realizacji zadań badawczych projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/02/2006. 
  2. Polly Laidler: Rehabilitacja po udarze mózgu. Zasady i strategia, PZWL, Warszawa. 
  3. TAR’2007 Berlin. Konferencja “Technically Assisted Rehabilitation”, Zbiór referatów 
  4. Strony internetowe: http://www.piap.pl/dzialalnoscnaukowa_krajowe_projekty_badawcze_renus.php; http://www.piap.pl/oinstytucie_nagrody_renus_eureka07.php; http://www.piap.pl/oinstytucie_nagrody_renus_iena07.php; http://www.piap.pl/oinstytucie_nagrody_renus_ciei08.php; http://www.piap.pl/oinstytucie_nagrody_renus_mnsw08.php