Redaktor Naczelny

prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 1982 r. otrzymał tytuł zawodowy magistra inżyniera, stopień doktora nauk technicznych w 1988 r. oraz stopień doktora habilitowanego w 1996 r., wszystkie w dyscyplinie automatyka i robotyka z Politechniki Warszawskiej (PW), Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI). W 2012 r. otrzymał tytuł profesora. Jest profesorem zwyczajnym na PW zatrudnionym w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej (IAIS).

Spędził łącznie dziewięć miesięcy jako pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Mechanicznej (Mechanical Engineering Department) Loughborough University of Technology w Wielkiej Brytanii, w latach 1990 i 1992, pracując nad metodami programowania robotów. W 1994 r. uczestniczył w jednomiesięcznym szkoleniu dotyczącym zarządzania projektami w Eidgenossiche Materialprufungs und Forschunganstalt (EMPA) w Dubendorfie w Szwajcarii. W latach 1994−1999 był na PW sekretarzem Programu Automatyki, Technik Informacyjnych i Automatyzacji. W latach 1999-2001 był zatrudniony jako Senior Fellow w Nanyang Technological University w Singapurze, gdzie był zaangażowany w badania nad robotyką i edukację z zakresu mechatroniki. Ponadto uczestniczył w Programie Wymiany i Współpracy Naukowców i Studentów z Europy Wschodniej, zorganizowanym przez National University of Singapore (NUS). W ramach tego programu spędził ogółem dwa miesiące w NUS w latach 2003 i 2005, prowadząc seminaria i badania nad strukturami sterowania oraz metodami programowania systemów składających się z robotów mobilnych. W latach 2004−2008 był członkiem zarządu sieci doskonałości EURON II w ramach programu FP6 Unii Europejskiej. Jest Senior Member IEEE i był oficerem informacyjnym w Polskiej Sekcji IEEE (2002−2006). Pełnił funkcję prodziekana ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej na WEiTI PW (2002−2005), zastępcy dyrektora ds. naukowych w IAIS (2005−2008) oraz dyrektora tego instytutu (2008−2016), prodziekana ds. ogólnych na WEiTI (2016−2020). Od 2020 r. ponownie pełni funkcję dyrektora IAIS. Jednocześnie jest na PW kierownikiem Centrum Badawczego Priorytetowego Obszaru Badawczego „Sztuczna Inteligencja i Robotyka”. Od 2008 r. pracuje na części etatu jako profesor w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP), obecnie wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Od 2007 r. jest członkiem  Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Ponadto w latach 2003−2007 i od 2015 r. jest członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk. Realizował i kierował ponad 30 projektami badawczymi. W szczególności kierował polskim zespołem w ramach grantu 7 Programu Ramowego NMP-2007-3.2-1: SwarmItFIX: ,,Self Reconfigurable Intelligent Swarm Fixtures”. Ponadto kierował polskim zespołem w ramach grantu Programu Ramowego FP7-ICT-2013-10: RAPP „Robotic Applications for Delivering Smart User Empowering Applications”. W latach 2008−2014 był członkiem panelu PE7 European Research Council w dziedzinie nauk przyrodniczych i inżynierii (Physical Sciences and Engineering), zajmującego się oceną proponowanych projektów z zakresu elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, fotoniki oraz  robotyki. W 2017 r. spędził jeden miesiąc zajmując się badaniami nad robotyką na Griffith University w Brisbane w Australii.

Na Politechnice Warszawskiej kieruje Zespołem Robotyki w IAIS, zajmując się projektowaniem sterowników robotów i metodami ich programowania. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na robotyce ogólnie, a w szczególności obejmują: metody programowania robotów, architektury systemów sterowania robotów, specyfikację oprogramowania systemów robotycznych, sterowniki systemów wielorobotowych, kinematykę robotów, sterowanie pozycyjno-siłowe robotów, serwomechanizmy wizyjne, wykorzystanie czujników w sterowaniu robotami, projektowanie układów cyfrowych. Obecnie koncentruje się na meta-modelach systemów robotycznych ułatwiających projektowanie systemów sterowania robotami. Jest autorem/współautorem ponad 230 artykułów konferencyjnych i do czasopism oraz książek dotyczących wyżej wymienionych tematów badawczych. Redagował ponad 15 książek krajowych i międzynarodowych materiałów konferencyjnych. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego: „Pomiary Automatyka Robotyka”, publikującego prace badawcze zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Publikacje − Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej