Miesięcznik "Pomiary Automatyka Robotyka"

Najnowszy numer PAR (2/2024)

Okładka PAR 2_2024
CZYTAJ NUMER ONLINE

Pozostałe numery

Ważne informacje

Za artykuł naukowy – zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych – należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również glosy lub komentarze prawnicze.

Więcej
Więcej

Zasady recenzowania

Ważne informacje i wskazówki dotyczące procesu recenzowania artykułów naukowych w kwartalniku naukowo-technicznym "Pomiary Automatyka Robotyka".

Więcej
Więcej